Šolanje

“Povej mi in pozabil bom. Nauči me in morda si bom zapomnil. Vključi me in naučil se bom.”
Benjamin Franklin

Vpisujemo učence od 1. do vključno 5. razreda v šolsko leto 2023/2024

Sprejemamo rezervacije za vpis v 1., 2., 3. 4., 5., razred za šolsko leto 2023/2024.

Število mest je omejeno (sprejmemo lahko največ 16 otrok v program Šolanje).

Za več informacij pišite na info@sole-libero.si ali pokličite 041 511 060 (Tea). V času vpisov organiziramo osebna (ali glede na situacijo tudi video) srečanja s starši, kjer se pogovorimo o vseh detajlih, ki vas zanimajo.

Formalnosti glede vpisa:

Otrok je vpisan v javno OŠ.

OŠ pisno ali preko obrazca, ki ga pripravi šola obvestite, da se bo otrok izobraževal na domu.

S Sole Libero podpišete pogodbo o šolanju in septembra 2023 začnemo s programom.

V primeru vprašanj nam pišite na: info@sole-libero.si in odgovorili bomo v najkrajšem možnem času.

Program

Sole Libero izobraževanje za šoloobvezne otroke izvaja na svojevrsten način. Otroci se izobražujejo po javno veljavnem kurikulumu za osnove šole ter imajo uradno status izobraževanja na domu.
Otrok je aktivni udeleženec – sooblikovalec svojega učenja in ne le pasivni prejemnik.
Program izobraževanja vsebuje izkustveno učenje v naravi, veliko proste igre ter spodbudo otroškega raziskovanja.
Otrok šolo občuti kot druženje z vrstniki, ki je polno novih doživetij in spoznanj.
Gre za izobraževanje na domu, ki presega okvire starševskega vzgajanja in socializacije otroka. Bistvena je prvoosebna izkušnja, ne samo oddaljeno opazovanje dogajanja. Različnost med otroki je dobrodošla in je del spoznavanja različnosti v družbi.
Cilj osnovnošolskega izobraževanja je v otroku prepoznati njegove smernice interesa – kar v večini primerov pripelje do usmerjenega šolanja v srednji šoli – šolanja, ki je otroku pisno na kožo in zanj najprimernejše.
Domače naloge so na osnovi skandinavske izkušnje zmanjšane na minimum, da otrok svoje obveznosti opravi v okviru časa, ki je namenjen šolanju.
Sole Libero si prizadeva zagotavljati tudi potrebne dejavnosti za šport in rekreacijo, odkrivanje kulturne in naravne dediščine ter umetnosti. S tem želimo izboljšati medsebojne odnose, zagotoviti odnos otrok do narave in podpreti zdrav razvoj otroka.

Pobudnik za učenje naj bodo otroci

Kako izkustveno učenje povezati s snovjo, ki jo predpisuje kurikulum?

Naši dnevi

   • Pričakujemo vas od 7.30 naprej in smo z vami do 15.30.
   • Dan se prilagaja glede na letne čase in vremenske razmere. Na voljo sta notranja in gozdna učilnica.
   • Dan začnemo z jutranjim krogom in pogovorom. Pogovorimo se o poteku dneva in zaposlitvah posameznika.
   • Vsak se loti svojega dela oz. aktivnosti s katerimi dosega cilje, ki jih ima zastavljene za tisti dan. Med aktivnostmi si vzamejo tudi čas za malico.
   • Skupaj z otroki tudi naredimo načrt učenja ter hkrati preostalih dejavnosti, ki jih imamo v planu na dnevni ali tedenski, kasneje mesečni ravni. Otroke spodbujamo k aktivnem sooblikovanju lastnega učnega procesa.
   • Dejavnost skušamo približati vsem in jo diferenciramo/prilagajamo različnim stopnjam razumevanja. Tekom šolanja predelamo vse cilje, ki jih zahteva javni učni načrt in se konec leta preverjajo na javni Osnovni šoli. Velika prednost je manjša skupina otrok kar omogoča skoraj individualni pristop k učenju – poučevanju.
   • Cilj je otroke vedno bolj usmerjati v samovodeno učenje in razumevanje, da prevzamejo odgovornost do svojega učenja, kar jim služi ne samo v višjih razredih osnovne šole pač pa za celotno življenje, saj naj bi bilo izobraževanje del vsakdana.
   • Pri statusu izobraževanja na domu se preverja manj predmetov (več v zavihku ocenjevanje in zakonodaja) in ker imamo manjšo skupino otrok, nam ostane še veliko manevrskega prostora za dodatne aktivnosti in prosto igro. Hkrati pedagoga sledita še kurikulumu ostalih predmetov, ki se jih predela preko dodanih aktivnosti, medpredmetnega povezovanja (interdisciplinarnost predmetov) in povsem nezavednega izkustvenega učenja.
   • Ob 12.00 je čas za kosilo.
   • Do prihoda staršev: prosta igra, individualna pomoč posamezniku, če je potrebna.

Dodatne dejavnosti, ki nam omogočajo doživljanje čim več novih izkušenj

   • Športni izleti (sankanje, smučanje, hribolazenje, plezanje, plavanje itd.)
   • Obisk knjižnice
   • Kulturne prireditve* (lutkovne predstave, muzeji, koncerti)
   • Priprava hrane
   • Umetniško ustvarjanje
   • Eksperimenti
   • LETNI PROJEKT 2023/2024: NAJ BO OKOLI MENE VIHAR- V SEBI KREPIM MIR

Sodelovanje s starši

Ker so starši izjemno pomemben del otrokovega življenja in splošnega izobraževanja, stremimo k temu, da redno komuniciramo s starši in skupaj z njimi in otrokom reflektiramo njegova močna področja in skupaj dosežemo, da dosega standarde, ki so potrebni za nadaljevanje šolanja.

Starši nam predložijo standarde znanja, ki jih javna Osnovna šola konec leta preverja, da prilagodimo program otroka tem standardom.

Starši nas tudi obveščajo o obveznostih, ki jih ima otrok s strani šole, da se nanje lažje pripravi.

Ocenjevanje

Konec šolskega leta vsak otrok na javni matični šoli opravi preizkus znanja (več pod zavihkom zakonodaja o OŠ).
Ker si želimo otrokov napredek spremljati celo leto in odkriti njegova močna področja in strasti, imamo celo leto pregled nad zanimanji učenca.
Na srečanjih, kjer se pregleda učenčevo delo, je lahko prisoten tudi učenec, da sam poda povratno informacijo staršem in predlaga, kaj meni o svojem šolanju in znanju, kaj ga veseli, kje se dobro počuti, kaj predlaga kot izboljšavo.
Skupaj s starši in učencem se pripravi personalizirani program za nadaljevanje šolanja. Na ta način je učenec še dodatno vključen v oblikovanje svojega učnega procesa.

Ocenjevanje na javni OŠ konec leta:

– od 1. do 3. razreda se preverja znanje iz slovenščine in matematike. Na narodno mešanih območjih se v šolah z italijanskim učnim jezikom preverja znanje iz italijanščine in matematike, v dvojezičnih šolah pa iz slovenščine ali madžarščine in matematike.

 od 4. do 6. razreda se preverja znanje iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika. Na narodno mešanih območjih se v šolah z italijanskim učnim jezikom preverja znanje iz italijanščine, matematike in prvega tujega jezika, v dvojezičnih šolah pa iz slovenščine ali madžarščine, matematike in prvega tujega jezika.

 od 7. do 9. razreda se preverja znanje iz slovenščine, matematike, prvega tujega jezika, zgodovine, domovinske in državljanske kulture in etike, športa, vsaj enega naravoslovnega in enega družboslovnega predmeta ter vsaj enega predmeta s področja umetnosti. Na narodno mešanih območjih se v šolah z italijanskim učnim jezikom namesto iz slovenščine preverja znanje iz italijanščine, v dvojezičnih šolah pa iz slovenščine ali madžarščine.

Znanje učencev, ki se izobražujejo na domu, oceni izpitna komisija.

Prehrana

V času šolanja so v ceno všteti tudi dopoldanska in popoldanska malica in kosilo, ves čas imajo na voljo tudi pijačo (voda, čaj) .

Malice si otroci pripravljajo sami. Velikokrat malicamo zunaj, na sprehodih, v gozdičku, …

Velikokrat si za malico tudi kaj popečemo na ognju, kar da obroku poseben čar.

Kosilo imamo naročeno in ga dobimo v priročnih termo posodah in lahko jemo kjerkoli smo. Gozdiček, igrišče ali pa naši notranji prostori.

Kadar smo na celodnevnih izletih jemo v gostinskih lokalih.

Predvsem v zimskih mesecih si tudi kaj skuhamo v naši čudoviti kuhinji.

Za doplačilo nudimo tudi rastlinsko prehrano.

Če ima otrok kakšne prehranjevalne posebnosti ali diete, nam sporočite.

Cenik

Šolanje se plačuje 10 ali 12  mesecev, odvisno od dogovora.

V ceno sta vključeni dopoldanska in popoldanska malica in kosilo ter pijača, ki je na voljo ves čas.

Zagotavljamo individualno pristop pri poučevanju učenca in spremljanje njegovega napredka,  saj s tem odkrivamo njegova močna in šibka področja ter zanimanja.

Cena z upoštevano subvencijo* za šolsko leto 2023/ 2024 je v 6500 evrov letno. Znesek lahko poravnate v desetih obrokih po 650 evrov ali v dvanajstih obrokih po 542 evrov.

Javni učni načrt izvajamo z izkustvenim učenjem v naravi in notranjih prostorih. Učencem skušamo omogočiti čim več izkustev na katera se pripne teorijo in utrjevanje, vezano na učni načrt.

Nekaj izkustev letošnjega leta:

Obiski plezalnega centra,

spust po jeklenici čez reko Ljubljanico,

kuhanje in priprava lastnih obrokov v kuhinji, v kotlu nad ognjem in na žaru,

redne urice angleškega jezika,

priprava avtorske lutkovne predstave,

voden ogled naravnih in kulturnih znamenitosti,

glasbene delavnice in izdelava glasbil,

zvočna kopel in vpliv vibracije na naše telo,

medgeneracijsko povezovanje- ročne spretnosti (pletenja, šivanje, kvačkanje),

redno delo in ustvarjanje z ročnim orodjem,

delo z glino,

pohodi,

vrtičkarstvo in čarna moč narave,

redni obiski telovadnega centra,

vsakodnevno preživljanje časa v naravi,

*Del šolnine sofinancira ustanovitelj SIMONKR d. o. o.

Zakonodaja s področja Osnovne šole

Zakonodaja, ki zajema izobraževanje na domu kot eno izmed veljavnih oblik šolanja:

PREDPISI O IZOBRAŽEVANJU NA DOMU

Predpisi, ki urejajo izobraževanje na domu, so Zakon o osnovni šoli (ZOsn), natančneje VII. poglavje tega zakona (od 88. do 92. člena), Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole in Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli.

člen in 88. člen Zakona o osnovni šoli navajata, da imajo starši pravico svojega otroka izobraževati na domu.

VPIS

Vsak starš v Sloveniji mora svojega otroka najprej vpisati v osnovno šolo v okolišu, v katerem otrok prebiva, saj je šola po zakonu (48. člen zakona ZOsn) dolžna vpisati otroka, če prebiva v njenem okolišu. Starši pa lahko svojega otroka potem prepišejo tudi na katero koli drugo javno ali zasebno šolo, vendar se mora v tem primeru izbrana šola s tem strinjati.

Po 89. členu ZOsn morajo starši najkasneje do začetka šolskega leta (do 31. 8.) šolo obvestiti, da bodo svojega otroka izobraževali na domu. Obvestilo mora biti v pisni obliki in mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek otroka, kraj, kjer bo izobraževanje potekalo, in ime in priimek oseb(e), ki bo(do) otroka poučevala(e). Večinoma imajo šole tudi že pripravljene obrazce, ki jih samo izpolnite in oddate. Šolo morate vsako leto posebej, do začetka naslednjega šolskega leta, obvestiti, če se bo vaš otrok izobraževal na domu.

PREVERJANJE ZNANJA (90. člen ZOsn)

Otrok mora vsako leto na šoli, kamor je vpisan, opraviti preizkus znanja iz naslednjih
predmetov:
– Od 1. do 3. razreda se preverja znanje iz slovenščine in matematike. Na narodno mešanih območjih se v šolah z italijanskim učnim jezikom preverja znanje iz italijanščine in matematike, v dvojezičnih šolah pa iz slovenščine ali madžarščine in matematike.

– Od 4. do 6. razreda se preverja znanje iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika. Na narodno mešanih območjih se v šolah z italijanskim učnim jezikom preverja znanje iz italijanščine, matematike in prvega tujega jezika, v dvojezičnih šolah pa iz slovenščine ali madžarščine, matematike in prvega tujega jezika.

– Od 7. do 9. razreda se preverja znanje iz slovenščine, matematike, prvega tujega jezika, zgodovine, domovinske in državljanske kulture in etike, športa, vsaj enega naravoslovnega in enega družboslovnega predmeta ter vsaj enega predmeta s področja umetnosti. Na narodno mešanih območjih se v šolah z italijanskim učnim jezikom namesto iz slovenščine preverja znanje iz italijanščine, v dvojezičnih šolah pa iz slovenščine ali madžarščine.

Znanje učencev, ki se izobražujejo na domu, oceni izpitna komisija.

Če učenec ne doseže standarda znanja za posamezni razred, ima pravico do ponovnega preverjanja znanja pred začetkom naslednjega šolskega leta. Po 12. členu Pravilnika o šolskem koledarju ocenjevanje znanja v prvem roku poteka v času od zaključka prvomajskih počitnic do konca drugega ocenjevalnega obdobja ter v drugem roku v desetih delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta.
Če učenec ponovnega preverjanja znanja ne opravi uspešno, mora v naslednjem šolskem letu nadaljevati izobraževanje v javni ali zasebni osnovni šoli. Če učenec 9. razreda ponovnega preverjanja ne opravi uspešno, lahko 9. razred ponavlja ali opravlja popravni izpit.

Izvajanje izpita je natančneje opredeljeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli.
20. člen: Šola starše učenca, ki se izobražuje na domu, sproti obvešča o rokih in načinu izvedbe ocenjevanja znanja učenca.
34. člen: Učenec izpite opravlja pred izpitno komisijo. Izpitna komisija ima predsednika in dva člana, ki ju imenuje ravnatelj osnovne šole, praviloma izmed učiteljev šole, v posameznih primerih pa lahko za člana komisije imenuje tudi učitelja druge šole.
35. člen: Izpiti so pisni in ustni ali samo ustni. Pisni del izpita praviloma traja 45 minut, vendar največ 60 minut, ustni del pa lahko traja največ 30 minut. Teme, naloge in vprašanja za izpit, ki so v skladu z učnim načrtom predmeta, določi izpitna komisija pred začetkom opravljanja izpita. Izpitna komisija oceni učenca neposredno po ustnem izpitu. Z oceno učenca seznani takoj.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ)

Tudi otroci, ki se izobražujejo na domu, v skladu z 91. členom ZOsn opravljajo Nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Nacionalno preverjanje znanja se opravi na koncu 6. in 9. razreda in je za vse otroke obvezno. V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika. V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.
Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.

SPRIČEVALO

Na koncu leta šola po 92. členu ZOsn izda spričevalo o izobraževanju na domu. Spričevalo se izda na osnovi enakih zakonskih določbah, kot veljajo za spričevala za otroke, ki se izobražujejo v šolah.

Vir

Vse zakone najdete tukaj.

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v
osnovni šoli